Det finns en mängd olika typer av brandsläckare.

Deras tillämpningsområde varierar kraftigt och det

är viktigt att veta i vilken miljö man ska använda

släckaren för att kunna välja rätt modell.

Vi säljer och servar;

  • Pulverbrandsläckare
  • Skumsläckare
  • Koldioxidsläckare
  • Fettbrandsläckare
  • Metallsläckare

Läs mer om respektive släckare nedan;

 

 

Pulversläckare (youtube)

Pulver är egentligen en samlingsbeteckning för en mängd olika salter med olika släckkapacitet. Även om kvalitén varierar är pulver det släckmedel som har bäst släckkapacitet per kg släckmedel. Detta är skälet till varför pulver i många fall är förstahandsvalet när man ska välja handbrandsläckare.

Den stora nackdelen är att pulver smutsar ner. Pulvret är extremt finfördelat och tränger in i alla utrymmen. Man bör därför inte använda pulver i rum med känslig elektronisk utrustning eller annat som kan ta skada. Pulvret leder däremot inte ström vilket medför att man kan släcka bränder i elektriska apparater utan att riskera att skada sig.

Pulversläckare finns klassade för olika typer av bränder, till exempel ABC.

Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand sexkilos pulversläckare. Pulversläckaren ska vara godkänd enligt SS EN 3-7 och helst med en hög effektivitetsklass, till exempel 43A 233B C eller högre.

 

Skumsläckare (youtube)

Släckmedlet i en skumsläckare består huvudsakligen av vatten. Genom att tillsätta en kemikalie som förändrar vattnets ytspänning kan det användas även mot vätskebränder. Kemikalien påminner om diskmedel och gör vätskan i en skumsläckare svagt löddrande.

Mot bränder i fibrösa ämnen fungerar skumsläckaren ungefär som en vattensläckare, fast den kyler glödhärden något effektivare (men fortfarande klarar en nio liters skumsläckare bara att släcka ungefär en hälften så stor brand som en sex kilos pulversläckare). Vid användning mot bränder i till exempel bensin kommer skummet att flyta ut över vätskan och därmed kommer skummet mellan bränslet och flammorna och branden slocknar.

Vatten och skum är elektriskt ledande och man bör därför om möjligt se till att dra ur sladden till brinnande elektriska apparater innan man släcker med skum eller vatten. Det finns dock skumsläckare som är godkända för släckning mot brand i elektrisk utrustning upp till 1000 V.

 

Koldioxidsläckare (youtube)

Släckare med gasen koldioxid – även kallat kolsyresläckare – släcker flammor snabbt och renligt eftersom koldioxiden inte lämnar några spår efter sig. Koldioxid släcker däremot glöd dåligt.

Koldioxid, liksom övriga gaser, är inte något särskilt effektivt släckmedel. En sexkilos koldioxidsläckare räcker för att släcka en brand i en frityrgryta i ett restaurangkök eller en mindre brand i ett ställverk.

Fördelen med koldioxiden är att den inte smutsar ner. Dessa släckare är därför lämpliga att ha i exempelvis restaurangkök och telestationer. Gasen leder inte elektrisk ström och kan därför användas i till exempel ställverk.

Vad man behöver beakta vid släckning med koldioxid är att branden kan flamma upp igen om koldioxiden hinner försvinna innan det släckta föremålet hunnit svalna tillräckligt. Släcker man en brand i matfett får man även vara varsam så att det inte stänker fett på den som släcker.

 

Fettbrandsläckare (youtube)

Bränder i matolja med hög temperatur är livsfarligt att släcka med vatten. Brinnande fett har en temperatur på runt 400 °C medan självantändningstemperaturen ligger på runt 330-340 °C. Detta leder till återantändning om man inte lyckas kyla fettet tillräckligt. Särskilda fettbrandsläckare, med för brandtypen anpassade kemikalier samt munstycken för mjuk påföring för att undvika stänk, finns på marknaden.

Fettbrandsläckare kan även användas mot A-brand (fibrösa material som trä, textilier etc.) men har då ofta en mycket lägre effektivitet jämfört med pulver- eller skumsläckare. Fettsläckaren lämpar sig därför bäst bara mot fettbrand.

 

Metallsläckare

Brand i metall kräver alldeles speciella släckmedel då reaktion med vatten, luft eller kemikalier annars kan resultera i en brand med extremt höga temperaturer. Vid användning bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker brandhärden och avbryter förbränningsprocessen. Skiktet som bildas förhindrar återantändning. Pulvret är frostbeständigt och ej elektriskt ledande.